Index / Pályázat

Pályázat

Pályázat a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a
társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére az alábbi pályázati felhívást hirdeti meg.

A társaság az ügyvezetői munkakör betöltésére 5 év határozott időre hirdeti meg a pályázatot,
3 hónap próbaidő kikötésével. A munkakör betöltésére a Munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény XV. fejezetének 90. és 91. alcímben foglalt rendelkezései alkalmazandók,
amelyek a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyról és a vezetőállású
dolgozók munkaviszonyáról rendelkeznek.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: A Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése
A munkavégzés helye: a Társaság székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.
A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2022. szeptember 22.

Munkakörébe tartozó feladatok:
A társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani
a társaság hatékony és eredményes működését, a szakmai tevékenységek szervezését,
irányítását.

Munkabér:
A munkabér megállapítása a felek közötti megegyezés alapján történik. Kérjük,
hogy bérigényt a pályázatban konkrétan meg kell jelölni.

Egyéb juttatások:
• telefonhasználat,
• célprémium kiírás szerint.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú, műszaki-,és/vagy humán és/vagy pénzügyi végzettség,
• média cégnél szerzett vezetői tapasztalat
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• televíziós-, management-, gazdasági-, pályázat írói- tapasztalat.
• idegen nyelv és számítógép felhasználói ismeret,
• szakirányú felsőfokú végzettség, szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okiratok másolatai,
• a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• szakmai, vezetői elképzelések,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a
döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
• a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és
összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§,
3:115.§ rendelkezései illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §
rendelkezései az irányadó).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.) címére történő
megküldésével,

• személyesen, a pályázat a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság székhelyén (3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.) zárt borítékban
történő leadásával.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Ügyvezetői pályázat”

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton:
A zemplentv@zemplentv.hu e-mail címen.
A kiíró az alábbi dokumentumokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:
• 2018-2021. évi mérlegbeszámoló
• Hatályos társasági szerződés

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok
elbírálása személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban
értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a
pályázati kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

Sátoraljaújhely, 2022. június 15.

Seres Péter
ügyvezető

Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság